REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.dwajablka.pl prowadzony jest przez:

(1) Magdalenę Zatorską,

(2)Przemysława Panek,

prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: DWA JABŁKA KONSTRUKCJE Przemysław Panek Magdalena Zatorska Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 133, 05-660 Warka, NIP: 797-205-27-03, REGON: 147156716, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Dane ogólne do kontaktów ze Sprzedawcą są następujące:

(a) email: biuro@dwajablka.pl,

(b) nr telefonu: +48 505 229 459.

1. Definicje:

1.1. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

1.2. Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Klient: Konsument oraz inny podmiot niebędący Konsumentem kupujący Produkt oferowany do sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

1.4. Sprzedawca: podmiot zarządzający i prowadzący Sklep Internetowy, którym jest DWA JABŁKA KONSTRUKCJE Przemysław Panek, Magdalena Zatorska Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 133, 05-660 Warka, NIP: 797-205-27-03, REGON: 147156716, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

1.5. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez: DWA JABŁKA KONSTRUKCJE Przemysław Panek Magdalena Zatorska Spółka Cywilna działający pod adresem www.sklep.dwajablka.pl.

1.6. Produkt: towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym Produkty Ekologiczne;

1.6a Produkty Ekologiczne: Produkty dostępne w sprzedaży w Sklepie Internetowym, będące preparatami naturalnymi, wspomagającymi uprawę lub produkcję roślinną. Produkty Ekologiczne nie są środkami ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 455, ze zm.).
1.7. Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).

1.8. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

2.2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Sprzedawca umożliwia nabywanie Klientowi Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

2.3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

(a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Google Chrome w wersji 41 z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies

2.5. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.dwajablka.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

2.6. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

2.7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Sprzedaż:

3.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.2. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym.

3.3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili ostatecznego potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach opisanych poniżej w pkt. 3.6.

3.4. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które każdorazowo będą obliczane przez Sprzedawcę i przedstawiane Klientowi do akceptacji. Cena łączna (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient w związku z zamówieniem Produktu, będzie wskazana w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta po złożeniu zamówienia (pkt. 3.6.3).

3.5. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

3.6. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z sześciu głównych etapów:

3.6.1. wybranie produktów,

3.6.2. złożenie zamówienia,

3.6.3. w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przesłanie przez Sprzedawcę do akceptacji Klienta wiadomości e-mail zawierającej m.in. informacje o: przedmiocie zamówienia (w szczególności opis Produktu), numerze zamówienia, łącznej cenie (Produkt, dostawa, inne koszty), sposobie i terminie płatności, sposobie i terminie dostawy, dostępności Produktu, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Do wiadomości załączona będzie również faktura PROFORMA oraz Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedawcy i Klienta.

3.6.4. akceptacji przez Klienta warunków zawarcia Umowy z pkt 3.6.3. poprzez odesłanie wiadomości e-mail zawierającej zwrot: „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,

3.6.5. ostateczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę,

3.6.6. płatność przez Klienta.

3.7. Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

3.8. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi do 3 dni roboczych od potwierdzenia.

3.9. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze Produktu u Sprzedawcy (dalej: „przy odbiorze”) lub z góry przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy (dalej: „przedpłata”) na podstawie przesłanej do Klienta faktury PROFORMA. W przypadku Produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb zostaje wyłączona możliwość dokonania płatności gotówką przy odbiorze – możliwa jest tylko przedpłata (ograniczenie nie dotyczy Konsumentów).

3.10. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

3.11. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „przy odbiorze” należność za zamówienie należy przekazać Sprzedawcy podczas odbioru przesyłki.

3.12. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować ze Sprzedawcą dzwoniąc na wskazane numery telefonów (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

3.13. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 7 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości realizacji zamówienia i terminie jego dostawy.

3.14. Zamówienia nieopłacone przez 14 dni kalendarzowych od przesłania Klientowi faktury PROFORMA będą anulowane. Sprzedawca nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

3.15. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

4. Dostawa i czas realizacji:

4.1. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

4.2. W przypadku zamówienia płatnego „przy odbiorze” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu ostatecznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (pkt. 3.6.5.). Sprzedawca poinformuje Klienta e-mailowo/telefonicznie o tym, że Towar został przygotowany do odbioru.

4.3. W przypadku zamówienia realizowanego na podstawie przedpłaty termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedawcy.

4.4. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym lub przesyłką kurierską.

4.5. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu.

4.6. Wszystkie przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.

4.7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w e-mailu przesłanym do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia Klienta (pkt. 3.6.3.).

4.8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

4.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

5. Informację dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW:

5.1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

(a) w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

(b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

(c) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach.

5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (DWA JABŁKA KONSTRUKCJE Przemysław Panek Magdalena Zatorska, ul. Grójecka 133, 05-660 Warka, kontakt@dwajablka.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy). Klient może skorzystać ze stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Jeśli Klient chciałby wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności, może także skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.

5.4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

5.5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.7. Proszę odesłać rzecz na adres: DWA JABŁKA KONSTRUKCJE Przemysław Panek Magdalena Zatorska, ul. Grójecka 133, 05-660 Warka, kontakt@dwajablka.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5.8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Konsument otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.

5.9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI:

6.1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

7. Rękojmia i gwarancja:

7.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.

7.2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

7.3. Wobec Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za przedmiot umowy. Wyłączona zostaje również możliwość zwrotu Produktu.

7.4. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Sprzedawcy z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

7.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

7.6. Produkty nie posiadają gwarancji Producenta ani Sprzedawcy z zastrzeżeniem punktu 7.2, wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy za skutki zastosowania Produktów Ekologicznych, w tym zwłaszcza za szkody wynikające ze stosowania Produktu Ekologicznego oraz za jego skuteczność i korzyści z działania.

7.7 Sprzedawca nie odpowiada za zapewnienia Producenta, dotyczące właściwości i cech Produktu Ekologicznego.
8. Pozostałe postanowienia:

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom.

8.2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8.3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

8.3.1.1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,

8.3.1.2. Wzór odstąpienia od umowy.

 

Załącznik 1 do Regulaminu:

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować: DWA JABŁKA KONSTRUKCJE Przemysław Panek, Magdalena Zatorska Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 133, 05-660 Warka, NIP: 797-205-27-03, REGON: 147156716 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

Załącznik 2 do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: DWA JABŁKA KONSTRUKCJE Przemysław Panek, Magdalena Zatorska Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 133, 05-660 Warka, NIP: 797-205-27-03, REGON: 147156716

Ja ________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ___________________.

Data zawarcia umowy/odbioru ___________________.

Imię i nazwisko konsumenta ___________________.

Adres konsumenta ___________________.

Proszę o zwrot płatności na konto (w razie płatności u Sprzedawcy lub gdy zwrot ma nastąpić na inne konto, niż to z którego pochodziła płatność): _________________.

Podpis konsumenta(-ów) ___________________.

Data ___________________.